Stanovy

Čl. 1
Název a sídlo

Psí detektiv o.s. (dále jen „sdružení") má své sídlo na této adrese: Hnězdenská ulice, číslo popisné 767/4C, Praha 8 – Troja, PSČ: 181 00, Česká republika


Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou.


Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • Organizace pomoci při hledání ztracených psů a ostatních domácích zvířat
 • Sdružování osob a prostředků pro pomoc při hledání ztracených zvířat
 • Ochrana zvířat a jejich zdraví
 • Ochrana opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat
 • Podpora a financování zařízení na ochranu opuštěných zvířat a ohrožených druhů zvířat
 • Podpora ostatních organizací na ochranu opuštěných zvířat, charitativních a humanitárních organizací
 • Poskytování podpory ochrany psů a ostatních zvířat a zajišťujících jejich výživu


Čl. 4
Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

Hlavní činnost

 • Praktická činnost v souladu s cíli sdružení
 • Šíření informací o ztracených zvířatech prostřednictvím databáze a letáků
 • Pořádání akcí na podporu hlavních cílů sdružení
 • Poskytování služeb v souladu s hlavními cíli sdružení
 • Soustřeďování a poskytování informací souvisejících s cíli sdružení
 • Spolupráce s ostatními sdruženími a osobami
 • Řádné hospodaření s majetkem
 • Nepolitické sdružení, nepřipouštějící působení politických stran a hnutí v rámci sdružení.

Doplňková (vedlejší) činnost

 • Organizace a lektorování seminářů na podporu ochrany zvířat
 • Organizování propagačních aktivit v rámci ČR na ochranu zvířat
 • Poskytování služeb v souladu se základními cíli


Čl. 5
Trvání sdružení

Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.


Čl. 6
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která se ztotožňuje s posláním sdružení a jeho stanovami a hájí dobré jméno sdružení.

2. Písemnou přihlášku ke členství přijímá rada sdružení. Členství ve sdružení vzniká v den hlasování rady a záznamem o členství je zápis z jednání rady.

3. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
 • účastnit se jednání členské schůze
 • volit orgány sdružení
 • kandidovat a být volen do orgánů sdružení, pokud je mu více než 18 let
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a být vyrozuměn o jejich vyřízení
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

4. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce
 • potvrdit svou účast na členské schůzi, popřípadě se z ní řádně omluvit
 • platit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí,
 • dodržovat zásady vzájemné úcty a demokracie mezi členy sdružení
 • chránit majetek sdružení a přispívat k jeho zvelebení a rozšíření
 • nepoškodit dobré jméno sdružení

5. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje radě sdružení
 • rozhodnutím rady o vyloučení, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí
 • porušuje tyto stanovy a neplní povinnosti člena
 • poškozováním dobrého jména sdružení jednáním člena
 • úmrtím člena sdružení, zánikem právnické osoby - člena sdružení
 • zánikem sdružení

6. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.


Čl. 7
Členské příspěvky a poplatky

1. Výše členských příspěvků a jejich splatnost je dobrovolná a podle potřeb sdružení.

2. Za užívání majetku sdružení platí členové sdružení poplatky stanovené radou sdružení.


Čl. 8
Porušení kázně sdružení

1. Každý člen sdružení odpovídá za zaviněné porušení kázně sdružení. Porušením se rozumí neplnění povinností člena stanovené stanovami sdružení. U právnických osob je porušení povinností člena sdružení osobami, které jednají jménem právnické osoby.

2. Disciplinární opatření:
Za porušení klubové kázně může disciplinární orgán uložit následující opatření:
a) důtku nebo
b) pokutu do 50 000 Kč nebo
c) vyloučení ze sdružení

3. Disciplinárním orgánem sdružení je komise určená pro projednávání konkrétního porušení kázně sdružení radou sdružení. Člen má právo zúčastnit se jednání disciplinární komise projednávající jeho porušení kázně sdružení. Disciplinární opatření se vydává písemně a doručuje se členům. Člen má právo se do 15 dnů od doručení disciplinárního opatření odvolat k radě sdružení. Rozhodnutí rady sdružení je konečné.


Čl. 9
Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze
 • rada sdružení
 • jednatel sdružení
 • revizní komise


Čl. 10
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně.
Členská schůze:

 • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
 • volí radu sdružení
 • volí členy revizní komise
 • schvaluje rozpočet sdružení předkládaný radou
 • schvaluje zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky za minulé období a revizní zprávu
 • určuje koncepci, formy a cíle sdružení, konkretizuje jeho činnost na příští období

2. Členskou schůzi sdružení svolává jednatel sdružení na základě usnesení rady. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá jednatel sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje jednatel sdružení.

3. Členskou schůzi svolá jednatel sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.


Čl. 11
Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení a plní úkoly uložené ji členskou schůzí.

2. Rada sdružení má 3 členy, jejím funkčním obdobím jsou 2 roky.

3. Rada sdružení ze svého středu volí jednatele sdružení.

4. Rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Jednání rady sdružení je volně přístupné členům sdružení. Rada sdružení

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
 • připravuje zprávu o činnosti zprávu o hospodaření za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případně změny stanov, návrh cílů další činností.
 • přijímá nové členy
 • vede členskou evidenci
 • připravuje program činnosti a návrh rozpočtu
 • zabývá se návrhy a připomínkami členů
 • organizuje činnost sdružení
 • pověřuje členy řešením jednotlivých úkolů
 • stanovuje odměny členů za práci a reprezentaci ve prospěch sdružení
 • projednává případy porušování stanov
 • řádně hospodaří se svěřeným majetkem
 • zastupuje sdružení při vnějších jednáních
 • zajišťuje informovanost členů
 • stanovuje výši zápisného a členských příspěvků

5. Volí ze svého středu do čela jednatele sdružení.

6. Při jednání rady rozhoduje vždy názor většiny.


Čl. 12
Jednatel sdružení

1. Je statutárním orgánem sdružení.

2. Svolává a řídí jednání rady sdružení. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

3. Je oprávněn jednat jménem sdružení.

4. Je volen na 5 let.

5. Jednatel sdružení může písemně pověřit k jednání jménem sdružení členy rady družení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.


Čl. 14
Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

2. Revizní komise dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.


Čl. 15
Právní postavení, majetek a hospodaření Sdružení

1. Sdružení je nezávislou a samostatnou spolkovou organizací s právní subjektivitou. Sdružení může svým jménem nabývat majetková a jiná práva, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Majetek sdružení je tvořen nemovitými a movitými věcmi, pohledávkami a jinými majetkovými právy. Zdroje majetku sdružení jsou:
a) členské příspěvky a poplatky
b) příjmy z vedlejší činnosti sdružení
c) příspěvky a dary právnických a fyzických osob.

2. Hospodaření sdružení:
K zabezpečení pravidelných pokladních operací a platebního styku je rada sdružení oprávněna a povinna zřídit stálá pokladní místa a běžné účty a vést účetnictví v rozsahu předepsaném právními předpisy. Pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů platí příslušné právní předpisy. Hospodaření probíhá podle rozpočtu na příslušný kalendářní rok schvalovaného členskou schůzí na návrh rady sdružení. Za hospodaření sdružení odpovídá jednatel sdružení.


Čl. 16
Zánik a likvidace sdružení

1. O zániku sdružení rozhoduje členská schůze sdružení dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

2. Rozhodne-li členská schůze o zániku sdružení tak, že současně určí právního nástupce sdružení, přecházejí veškerá práva a závazky a veškerý majetek na určeného právního nástupce ke dni, uvedeném v rozhodnutí valné hromady sdružení a zániku sdružení.

3. V případě zániku sdružení bez právního nástupce jmenuje členská schůze likvidátora sdružení, jehož povinností je vypořádat závazky sdružení.

4. Po vypořádání všech závazků sdružení se zbývající majetek sdružení rozdělí mezi členy sdružení podle rozhodnutí členské schůze sdružení.


Čl. 17
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení vzniká jako právnická osoba dnem registrace těchto stanov ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o právu shromažďovacím a spolčovacím ve znění pozdější změna a doplňků.

2. Změna stanov je platná ode dne registrace změny stanov Ministerstvem vnitra ČR. Rada sdružení je v případě nutnosti oprávněna provést změnu stav sdružení s tím, že taková změna podléhá schválení nejbližší členskou schůzí, jinak pozbývá platnosti.

 

V Praze, dne 2.10.2013
_____________________________

Klára Carbová, jednatelka sdružení

 

Přihlášení: