Všeobecné podmínky

Psí detektiv hledání ztracených psů a ostatních domácích zvířat

Všeobecné podmínky pro využití pomoci/služeb

Psí detektiv „Hledání ztracených psů a ostatních domácích zvířat“

 

vydané občanským sdružením Psí detektiv o.s., se sídlem : Hnězdenská čp. 767/4C, Praha 8 – Troja, PSČ: 181 00, Česká republika, IČ: 02189216, registrovaným u MV ČR pod č.j. VS/1-1/94617/13-R (dále jen také „sdružení“ či „ Psí detektiv“ ).

Tyto všeobecné podmínky stanoví podmínky a pravidla využití služby – pomoci „Psí detektiv“ , která je poskytována sdružením Psí detektiv o.s. prostřednictvím www.psidetektiv.cz . Obsahem pomoci Psí detektiv je poskytování pomoci v oblasti vyhledávání ztracených zvířat. Rozsah pomoci a jejich cena je dána nabídkou sdružení (balíčkem jednotlivých forem pomoci) zveřejněnou na www.psidetektiv.cz.

Sdružení je oprávněno tyto všeobecné podmínky měnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na www. Psidetektiv.cz. Smluvní vztah mezi sdružením a Klientem se řídí všeobecnými podmínkami účinnými k okamžiku doručení objednávky ze strany Klienta sdružení.


Poskytovatelem jednotlivých forem pomoci/služby je:

Občanské sdružení Psí detektiv o.s., se sídlem : Hnězdenská čp. 767/4C, Praha 8 – Troja, PSČ: 181 00, Česká republika, IČ:02189216 (dále jen „sdružení“ či „Psí detektiv“) .

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.


Cíle sdružení:

Základními cíli sdružení jsou zejména:

  • Hledání ztracených psů a ostatních domácích zvířat
  • Ochrana zvířat a jejich zdraví
  • Ochrana opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat
  • Podpora a financování zařízení na ochranu opuštěných zvířat a ohrožených druhů zvířat
  • Podpora ostatních organizací na ochranu opuštěných zvířat, charitativních a humanitárních organizací
  • Poskytování podpory ochrany psů a ostatních zvířat a zajišťujících jejich výživu

V rámci naplnění základních cílů umožňuje sdružení svým členům i třetím osobám (dále jen „Klient“) v případě ztráty psů a domácích zvířat využít za úplatu pomoci sdružení při hledání ztracených psů a ostatních domácích zvířat.

Rozsah pomoci a jejich cena je dána nabídkou sdružení (balíčkem jednotlivých forem pomoci) zveřejněnou na www.psidetektiv.cz.

Realizace pomoci /služeb

Psí detektiv funguje on-line v tzv. Vysílacím čase, který je Po-Pá 9.00 - 17.00 hod a So-Ne 9-16 hod. Mimo vysílací čas sdružení pomáhá realizuje služby co možná nejdříve.

Předpokladem zahájení realizace služeb /pomoci je jejich předchozí úhrada.

Ve vysílacím čase sdružení realizuje pomoc/služby takto:

1. Služba "Pátrací SMS s fotkou zvířete"

Jakmile Klient objedná tuto službu, sdružení pošle email o potvrzení objednávky a okamžitě po úhradě příslušné ceny za tuto službu sdružení objednává službu u mobilního operátora. Toto realizuje společnost O2.


Pátrací SMS s lokalizací podle místa bydliště

Jde o nejlevnější druh pátrací SMS s delší čekací dobou realizace, která však nepřesahuje 24 hodin od objednání. Pokud si Klient objedná službu pátrací SMS s lokalizací podle místa bydliště do 13 hodin v pracovní den, jsou pátrací SMS toho druhu rozeslány následující pracovní den v ranních hodinách, nejpozději však do 12 hod. Pokud si Klient objedná službu pátrací SMS s lokalizací podle místa bydliště po 14 hodině v pracovní den, budou pátrací SMS tohoto druhu odeslány následující pracovní den po 12 hodině, nejpozději však do 15 hodin. O objednání u mobilního operátora i o odeslání SMS je Klient informován emailem. Kvůli efektivitě dopadu této služby doporučuje sdružení Klientovi objednávat tuto službu v čase od neděle 20.00 hod do pátku 8.00 hod.


Pátrací SMS s lokalizací podle místa výskytu

Jde o dražší druh pátrací SMS se zkrácenou dobou realizace. Pokud si Klient objedná službu pátrací SMS s lokalizací podle místa výskytu do 14 hodin v pracovní den, jsou pátrací SMS toho druhu rozeslány takřka ihned nejpozději však do 3 hodin od objednání služby Psím detektivem u mobilního operátora. Pokud si Klient objedná službu pátrací SMS s lokalizací podle místa výskytu po 14 hodině v pracovní den, budou pátrací SMS tohoto druhu odeslány následující pracovní den po 8 hodině, nejpozději však do 12 hodin. O objednání u mobilního operátora i o odeslání SMS je Klient informován emailem. Kvůli efektivitě dopadu této služby doporučuje sdružení Klientovi objednávat tuto službu v čase od pondělí 8.00 hod do pátku 14.00 hod.

 

2. Služba "Emailing do databáze partnerů"

Jakmile Klient objedná tuto službu, sdružení pošle email o potvrzení objednávky a okamžitě po úhradě příslušné ceny za tuto službu sdružení tuto službu realizuje. Pokud klient objedná službu v době tzv. Vysílacího času (Po - Pá 8-16 hod, So-Ne 9-16 hod, bude tento email s pátracím letákem rozeslán do 10 minut na Vámi objednaný počet partnerů (útulky, veterináři, služebny městské policie apod.) Pokud Klient objedná tuto službu mimo Vysílací čas, bude email sdružením rozeslán v co nejbližší možné době. Ihned po realizaci služby o tom budete informováni do Vašeho emailu.

 

3. Služba "Zapojení detektiva do pátrací činnosti přímo na místě ztráty"

Jakmile Klient objedná tuto službu, sdružení pošleme email o potvrzení objednávky a okamžitě Vás bude telefonicky kontaktovat Psí detektiv osobně. S ním se Klient domluví na dalším postupu (rozsah služeb, místo pátraní, postup apod.) Tato služba je jediná, která je hrazena v hotovosti až na místě pátrání.

 

4. Služba "Zapojení průzkumného letadla do pátrací činnosti"

Jakmile Klient objedná tuto službu, sdružení pošle email o potvrzení objednávky a okamžitě po úhradě příslušné ceny za tuto službu Vás bude telefonicky kontaktovat pilot a průzkumného letadla osobně a domluví se s Vámi na dalším postupu (čas vzletu, povětrnostní a klimatické podmínky v místě pátrání, rozsah plochy určené k pátraní ze vzduchu apod.)

 

Klient: Klientem může být pouze právnická osoba či fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, která souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů, řádně vyplní objednávku na www.psidetektiv.cz a uhradí sdružení odměnu ve výši, která je předpokladem pro zahájení poskytování jednotlivé formy pomoci. Členství ve sdružení není podmínkou využití této pomoci.

Uzavření smlouvy: Smlouva, na jejímž základě se zavazuje sdružení poskytnout Klientovi pomoc při hledání ztraceného zvířete, je uzavřena okamžikem, kdy sdružení obdrží odměnu ve výši, která je předpokladem pro zahájení úkonů vedoucích k nalezení zvířete. Smlouva je také uzavřena v okamžiku, kdy sdružení obdrží tzv. print screen platby z elektronického bankovnictví klienta nebo kdy sdružení obdrží objednávku od klienta prostřednictvím SMS zaslané z telefonního čísla sděleného klientem. O uzavření smlouvy zašle sdružení Klientovi potvrzení (autorizaci platby), a to formou elektronické zprávy na e-mailovou adresu sdělenou Klientem v objednávce či formou SMS zprávy na telefonní číslo sdělené Klientem v objednávce. V případě zájmu o využití nabídky pomoci „ nasazení detektiva v terénu či nasazení letadla“ , je cena daná sazebníkem dle lokality a času vynaloženého na tuto pomoc.

Při objednávce je Klient povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u Klienta ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit sdružení bezodkladně, a to buď na e-mail adresu info@psidetektiv.cz či formou SMS zprávy na telefonní číslo 602 74 09 74.

Sdružení je oprávněno odmítnout objednávku a neposkytnout požadovanou pomoc, pokud se může odůvodněně domnívat, že Klient porušuje tyto všeobecné podmínky či je v minulosti porušil.

 

Záruky:

Sdružení s ohledem na charakter nabízené pomoci negarantuje dosažení výsledku tj. neodpovídá za nalezení ztraceného zvířete.

 

Cena platební podmínky:

Cena za pomoc/službu při vyhledávání ztraceného zvířete je cenou smluvní, je uvedena u každé nabízené pomoci. Klient odesláním objednávky s cenou vyslovuje souhlas.

Cenu pomoci je možno hradit bankovním převodem na účet sdružení, pokud není těmito podmínkami stanovena jako podmínka platba v hotovosti.

Klient bere na vědomí, že uhrazení ceny za vybraný rozsah pomoci /služeb je předpokladem zahájení realizace pomoci.

 

Zrušení smlouvy/objednávky:

Objednávku lze zrušit a od smlouvy odstoupit (stornovat) pouze ve lhůtách a za podmínek uvedených v těchto všeobecných podmínkách.

Jak stornovat objednávku, smlouvu
Objednávku/ smlouvu lze stornovat odesláním stornovacího emailu na info@psidetektiv.cz. Do emailu je Klient povinen uvést číslo objednávky a důvod storna (nalezení zvířete, planých poplach apod.) Do 24 hodin sdružení informuje Klienta o výši stornovacích poplatků.

Storno poplatky
Výše storno poplatků se řídí podle toho, do jaké míry už byly pátrací služby zrealizovány. Pokud byla služba již zrealizována nelze od smlouvy odstoupit. Pokud Vámi objednaná služba zrealizována nebyla a pokud ještě lze její realizaci zrušit, je výše stornovacích poplatků 20% z částky dané dosud nezrealizované služby.

 

Storno podmínky a výše storno poplatků u jednotlivých druhů služeb

  • 1. Služba "Pátrací SMS s fotkou zvířete" je považována za zrealizovanou v případě, že byla služba objednána u mobilního operátora. Službu "Pátrací SMS s fotkou zvířete" v čase Po-Pá 8.00 - 17.00 hod a So-Ne 9-16 hod (dále jen "vysílací čas") objednává Psí detektiv u operátora bezodkladně ihned po potvrzení objednávky. Výše storno poplatků je tedy v případě storna ve Vysílacím čase 100% z ceny objednané služby "Pátrací SMS s fotkou zvířete". V případě, že emailové potvrzení objednávky koncovému zákazníkovi od Psího detektiva a také storno objednávky od koncového zákazníka Psímu detektivovi dorazí mimo Vysílací čas, je výše storno poplatků 20% z ceny objednané služby "Pátrací SMS s fotkou zvířete".
  • 2. Služba "Emailing do databáze partnerů" je považována za zrealizovanou v okamžiku, kdy je pátrací email rozeslán do databáze partnerů. Tento email rozesílá Psí detektiv okamžitě ve Vysílacím čase a co nejdříve mimo Vysílací čas. Pokud emailové storno objednávky dorazí k Psímu detektivovi ještě před rozesláním emailu, je výše storna 20% z ceny objednané služby "Emailing do databáze partnerů" . Pokud dorazí až po rozeslání emailu, je výše storna 100% z ceny objednané služby "Emailing do databáze partnerů" .
  • 3. Služba "Zapojení detektiva do pátrací činnosti přímo na místě ztráty" je považována za zrealizovanou v okamžiku, kdy Psí detektiv na základě potvrzené objednávky vyjede. Pokud je objednávka stornována ještě před tím, než Psí detektiv dorazí na s koncovým zákazníkem dohodnuté místo pátraní, je účtován storno poplatek ve výši 500 Kč + poplatek za reálně najeté kilometry při dopravě na dohodnuté místo pátrání ve výši 5 Kč na 1 km. V případě, že je objednávka stornována v průběhu pátrání na místě, je účtována sazba 490 Kč za každou započatou hodinu pátrání + poplatek za reálně najeté kilometry při dopravě na dohodnuté místo pátrání ve výši 5 Kč na 1 km.
  • 4. Služba "Zapojení průzkumného letadla do pátrací činnosti" je považována za zrealizovanou v okamžiku, kdy letadlo odstartuje. Pokud je objednávka stornována ještě před vzlétnutím letadla, je účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč. Pokud je objednávka stornována až po vzlétnutí letadla, je účtován storno poplatek ve výši 1990 Kč za každou započatou hodinu letu.

 

Sdružení je oprávněno jednostranně započítat právo na stornovací poplatek proti povinnosti vrátit uhrazenou cenu za službu.


Souhlas se zpracováním osobních údajů: Klient uděluje sdružení souhlas se zpracování jím poskytnutých osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí, aby jeho údaje byly zpracovávány za účelem zajištění potřební komunikace pro plnění smlouvy a zajištění vnitřních rozborů a analýz tj. monitorování poskytnutí pomoci a služby, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci s klientem během realizace služby, zasílání reklamních a marketingových informací (newsletter). Klient má možnost odhlásit se z příjmu newslettru. Zpracováním osobních údajů může sdružení pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

Spory ze smlouvy:
Tyto všeobecné obchodní podmínky, stejně jako práva a povinnosti ze smlouvy v důsledku objednání služby se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb. v platném a účinném znění.

 

Odpovědnost sdružení:
Sdružení odpovídá za služby poskytnuté Klientovi dle příslušných ustanovení občanského zákoníku §420 a násl. občanského zákoníku.

 

Závěrečná ustanovení:
Pokud některé ustanovení těchto všeobecných podmínek bude shledáno příslušným soudem neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít dopad na ostatní ustanovení všeobecných podmínek, která zůstávají platnými a účinnými.

 

Na závěr nezapomeňte prosím odstranit Vámi vyvěšené pátrací materiály, jako například letáčky v terénu a podobně.  

 

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2013

Psí detektiv o.s.